NABÓR FORMULARZY trwa od 01.09.2016 r. Formularze rekrutacyjne do projektu Firma 50+ będą przyjmowane do dn. 31.10.2016 do godz. 15:00. Formularze złożone po tym terminie nie będą uwzględnione w procesie oceny. W przypadku formularzy przesłanych pocztą decyduje data wpływu

Aby wziąć udział w rekrutacji do projektu, należy złożyć wypełniony i podpisany formularz rekrutacyjny:

  • za pośrednictwem poczty na adres Biura Projektu (decyduje data wpływu),
  • osobiście lub za pośrednictwem osoby upoważnionej w Biurze Projektu w godz. 10-15.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem rekrutacji. W regulaminie opisano szczegółowo zasady przyjmowania zgłoszeń do udziału w projekcie i przebieg rekrutacji.