Projekt Firma 50+ jest skierowany do osób, które:
•    ukończyły 50 lat,
•    zamieszkują w województwie łódzkim,
•    są bezrobotne, poszukujące pracy pozostające bez zatrudnienia lub bierne zawodowo.
Aby wziąć udział w projekcie, musisz spełnić wszystkie powyższe kryteria.
Uczestnikami projektu mogą być osoby zamierzające założyć własną działalność gospodarczą na terenie woj. łódzkiego i prowadzić ją przez co najmniej 12 miesięcy. W projekcie mogą brać także udział emeryci i renciści.

Projekt skierowany jest do mieszkańców woj. łódzkiego, a w szczególności do osób zamieszkałych na terenie powiatów: brzezińskiego, kutnowskiego, łaskiego, łęczyckiego, poddębickiego, tomaszowskiego, radomszczańskiego, zduńskowolskiego oraz łódzkiego wschodniego, pabianickiego, zgierskiego, bełchatowskiego, łowickiego, opoczyńskiego, piotrkowskiego, pajęczańskiego, sieradzkiego, wieluńskiego, wieruszowskiego, rawskiego, skierniewickiego.
Do projektu przyjętych zostanie 110 osób – 61 kobiet i 49 mężczyzn.

UWAGA: uczestnikiem projektu NIE MOŻE zostać osoba, która:
a)    posiadała aktywny wpis do CEIDG, była zarejestrowana jako przedsiębiorca w KRS lub prowadziła działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu,
b)    jest wspólnikiem spółki osobowej lub posiada więcej niż 10% udziału w kapitale spółki kapitałowej,
c)    zasiada w organach zarządzających lub kontrolnych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą lub pełni funkcję prokurenta,
d)    korzysta równolegle z innych środków publicznych na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
e)    otrzymała w okresie 3 lat poprzedzających dzień przystąpienia do projektu wsparcie finansowe ze środków publicznych na uruchomienie lub prowadzenie działalności gospodarczej,
f)    ma wobec siebie orzeczony zakaz dostępu do środków publicznych, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
g)    posiada zaległości w zapłacie podatków, składek ubezpieczenia społecznego lub zdrowotnego lub jest wobec niej prowadzona egzekucja,
h)    stanowi personel projektu, jest wykonawcą   lub stanowi personel wykonawcy,
i)    z osobami uczestniczącymi w procesie rekrutacji lub oceny biznesplanów pozostaje w stosunku małżeństwa, pokrewieństwa lub powinowactwa (w linii prostej bez ograniczenia stopnia, a w linii bocznej do 2 stopnia) lub związku przysposobienia, opieki albo kurateli lub pozostaje we wspólnym pożyciu,
j)    nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych,
k)    nie spełniają warunków określonych rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dn. 2 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014–2020,
jest rolnikiem lub domownikiem rolnika ubezpieczonym w KRUS.